Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%
Doktorantko/Doktorancie! Przed Tobą ankieta, której celem jest właściwa analiza potrzeb i jakości procesu kształcenia na studiach doktoranckich. Prosimy o szczere odpowiedzi. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Uzupełnienie ankiety powinno zająć Ci około 5-10 minut.

Ankieta Doktorantów

1. Rok studiów
2. Czy pobierasz stypendium doktoranckie?
Tak
Nie
3. Jak oceniasz dotychczasową pracę Rady Doktorantów?
Źle
Raczej źle
Raczej dobrze
Dobrze
Nie mam zdania
4. Czy znane Ci są kryteria przyznawania stypendium doktoranckiego?
Tak
Nie
5. Czy uważasz, że potrzebne jest dodatkowe szkolenie/ instrukcja do prawidłowego wypełniania sprawozdania rocznego doktoranta?
Tak
Nie
Nie wiem
6. Czy uważasz, że zasady punktacji osiągnięć Doktoranta w procesie przyznawania stypendium są sprawiedliwe?
Tak
Nie
7. Jakie zmiany w regulaminie zaproponowałabyś/ zaproponowałbyś, aby przyspieszyć proces rozliczenia sprawozdań rocznych?
zaostrzyć kryteria przyznawania stypendium, zwiększyć kwoty stypendium
skrócić termin rozliczeń sprawozdań rocznych do 10 lipca
8. Jak oceniasz dotychczasowy, internetowy system składania rocznych sprawozdań doktoranta?
Bardzo źle
Źle
Dobrze
Bardzo dobrze
Nie mam zdania
9. Jakimi szkoleniami organizowanymi przez Radę Doktorantów byłabyś/ byłbyś zainteresowany?
Statistica
Mendeley
Kompetencje miękkie
10. Jaką część tych zajęć opuszczałaś/eś ?
do 25%
25 - 50%
50- 75 %
powyżej 75%
11. Jak oceniasz zajęcia obowiązkowe w programie studiów doktoranckich?
Bardzo źleŹleDobrzeBardzo dobrze
Wartość merytoryczna
Czytelność kryteriów zaliczenia
Przydatność dla Twojego doktoratu
Umiejętności dydaktyczne prowadzących
Adekwatność oceny z zajęć do własnego zaangażowania
12. Czy wolałabyś/ wolałbyś, aby obowiązkowe zajęcia dydaktyczne odbywały się po godzinie 15:00?
Tak
Nie
Nie mam zdania
13. Czy starałaś/eś się podczas studiów doktoranckich o jakikolwiek grant/ stypendium zewnętrzne na działalność naukową ?
Tak
Nie
14. Czy kiedykolwiek otrzymałeś/łaś grant/stypendium zewnętrzne?
Tak
Nie
Nie dotyczy
15. Jak oceniasz dostęp do czasopism i publikacji naukowych na naszej Uczelni?
Wystarczające
Raczej wystarczające
Niewystarczające
Nie mam zdania
16. Jak oceniasz szczegółowe aspekty pracy z opiekunem naukowym/ promotorem ?
Bardzo dobrzedobrzeŹleBardzo źle
Dostępność
Stwarzanie możliwości publikacji
Stwarzanie możliwości udziału w Konferencjach
Pomoc w zdobywaniu finansowania badań
Kultura osobista
17. Jak oceniasz szczegółowe aspekty wsparcia, jakie otrzymujesz ze strony swojej Jednostki Organizacyjnej
WystarczająceRaczej wystarczająceNiewystarczająceNie mam zdania
Dofinansowanie udziału w Konferencjach
Stwarzanie możliwości publikacji
Wsparcie finansowania badań
18. Jaka liczba godzin dydaktycznych odbywanych w ramach zajęć ze studentami byłaby dla Ciebie optymalna w roku akademickim?
do 50 h
od 80 h do 120 h
powyżej 120 h
19. Czy kiedykolwiek prowadziłaś/eś zajęcia dydaktyczne ponad 80 h w ciągu roku akademickiego?
Tak
Nie
Nie dotyczy
20. Czy zawsze otrzymywałaś/eś wynagrodzenie za godziny zajęć dydaktycznych "ponad limit" w roku akademickim?
Tak
Nie
Nie dotyczy
21. Która z form przekazywania informacji pomiędzy Radą Doktorantów/ Dziekanatem, a Tobą jest najszybsza?
e-mail
strona internetowa
facebook
22. Jak oceniasz dotychczasowe formy przekazywania informacji pomiędzy Radą Doktorantów/ Dziekanatem, a Doktorantem?
Bardzo źleŹleDobrzeBardzo dobrze
Strona internetowa
Facebook
e-mail
23. Jakie są Twoje oczekiwania związane z działalnością nowej Rady Doktorantów?
Dziękujemy za poświęcony czas!


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .